DJC Media - oprogramowanie i rozwiązania technologiczne dla radia i telewizji. Systemy emisyjne, oprogramowanie do planowania muzyki i reklam.

MusicMaster 7.0.11

Nowa aktualizacja MusicMastera przynosi wiele poprawek i usprawnień.

Nowe funkcje i usprawnienia

 • Zakładka InfoBar w oknie ramówki wyświetla teraz dla każdego dnia etykiety z informacją o stanie zaprogramowania danego dnia. Etykieta jest pusta jeżeli dzień jest całkowicie niezaprogramowany.
  W przypadku, gdy jakieś godziny danego dnia zostały zaprogramowane automatycznie, wyświetlana jest ikona auto-schedulera. Ikona zegara oznacza, że dana godzina została zablokowana z uwagi na jej ręczną edycję.
 • W edytorze playlisty dostępna jest nowa opcja, której można przypisać skrót klawiaturowy. Otwiera ona okno podmiany utworów (przykładowo: [F9]) ale wymusza na wyświetlaczu wyświetlanie wszystkich dostępnych utworów bez testowania reguł. Podczas korzystania z tej funkcji tryb wyświetlania wszystkich utworów nie jest zapamiętywany, zatem przy następnym zwykłym wywołaniu [F9] zachowa się normalnie.
 • Podczas sortowania piosenek według czasu od ostatniej emisji (rest), jeżeli do linkowania historii używasz osobnego pola, piosenki które mają to pole puste będą sortowane zgodnie z wartością rest pakietu. Jeżeli piosenka ma wypełnione pole odpowiedzialne za link, użwany będzie czas od ostatniego użycia tego linku.
 • Przypisania pól w imporcie piosenek z playlist sieciowych w sekcji Import from Network są teraz zapisywane pomiędzy sesjami.
 • Można od teraz zmienić sposób, w jaki działają skróty [F5] oraz [Alt+F5] w edytorze playlisty w taki sposób, że [F5] zamieni miejscami tylko dwa zaprogramowane elementy, zaś [Alt+F5] zamieni wszystkie. Ustawienie można zmienić w Tools > Options > Additional Properties > Schedule > F5SwapSongs
 • Dodano obsługę Windows Proxy. Dodaje się ją poprzez edycję pliku MusicMaster.ini i dodanie sekcji [Proxy], zawierającej wiersz AutoDetect=1
 • Nowa opcja licencjonowania dostępna dla instalacji w chmurze lub maszynach wirtualnych, gdzie klucz USB mógł być niepraktyczny lub niemożliwy do użycia.
 • Szablon eksportu “Export to Web” ma nowe sekcje.
  LOGSTART jest eksportowana zanim zostaną wyeksportowane jakiekolwiek inne dane, a LOGEND zostaje dodane na końcu eksportu. DAYSTART (lub DAYS) jest eksportowana na początku pierwszego spośród eksportowanych dni, a DAYEND na końcu ostatniego. HOURSTART (lub HOURS) jest eksportowana na początku każdej nowej godziny. HOUREND jest zapisywana na końcu godziny, zanim zacznie się eksport kolejnej. Sekcje te pozwalają dodać do eksportu elementy html, które mogą pomieścić w sobie godzinę, dzień a nawet kilka dni logu.
 • Okienko wyboru wielokrotnego atrybutów pozwala teraz zmienić zaznaczenie podwójnym kliknięciem w atrybut na liście
 • Narzędzie Auto Packet nie pozwalają od teraz na dodawanie do pakietu piosenek, które nie należą do żadnej kategorii.
 • Od tej wersji Import playlist sieciowych nie zastępuje tych części playlisty sieciowej, które zostały utworzone z pozycji pochodzących z ręcznie stworozny list utworów – np. list przebojów. System będzie je traktował jak piosenki wstawione ręcznie i nie pozwoli oddziałowi lokalnemu ich podmienić. Zmiana może być odwrócona, poprzez wejście w Tools > Options > Additional Properties i zmianę w sekcji Schedule parametru NetImportOldForced.
 • Funkcja automatycznej podmiany [Shift-F9] w edytorze playlist jest teraz dostępna jako opcja w menu kontekstowym; można jej również przypisać własny skrót klawiaturowy.
 • Blokada wpisywania niedozwolonych znaków działała tylko podczas tworzenia nowej kategorii. Od tej wersji dotyczy wszystkich miejsc, gdzie jest to niezbędne.
 • W edytorze playlist można teraz ustawić filtry wyświetlanych elementów w taki sposób, aby po zaimportowaniu reklam, zawartość bloku była wyświetlana bez poprzedzającego wiersza oznaczającego import reklam.
 • W menu edytorza ciekawostek (Trivia) pojawiły się przyciski kopiowania i wklejania, tekst można także do tego okna przeciągać myszą.
 • Podczas kasowania lub przeciągania piosenek do Edytora list przebojów, kursor pozostaje w wierszu do którego przeciągnięto piosenkę. Działa też klawisz [Delete].
 • W pliku zapisującym operacje wykonywane przez Automatic Scheduler, zapisywane są History ID każdego programowanego elementu i wyniku każdej próby programowania.
 • Jeżeli dana piosenka ma bardzo dużo kluczy przypisanych do jednego pola, “dymek” pojawiający sie po najechaniu myszą nad piosenkę pokaże tylko pierwszych 25 kluczy.
 • Okno wpisywania kluczy dostosowuje szerokość do długości najdłuższego wpisanego klucza.
 • Narzędzie History Trim może teraz przycinać historię z dowolnego czasu, nawet znajdującego się w aktywnej historii emisji – w tym przypadku będzie wymagane potwierdzenie wykonania takiej operacji
 • Podłączając zewnętrzny odtwarzacz i edytor audio w Tools > Options, można teraz używać parametrów wiersza poleceń. Ścieżkę do pliku należy ując w cudzysłów, a po nim podać dodatkowe parametry, np. 
  “C:\Katalog\Plik.exe” /Parametr1 /Parametr2
 • Funkcja Tools > Purge poprawia więcej potencjalnych zagrożeń dla spójności bazy danych.
 • Usprawniono wydajność zapytań do baz SQL, zawierających dużą ilość pól definiowanych przez użytkowników.
 • Jeżeli w Tools > Options > Additional Properties opcja Sound Effects jest wyłączona, komunikatom wystkakującym np. podczas błędnego wpisywania danych nie będą również towarzyszyć sygnały dźwiękowe.
 • Usprawniono Optimum Radial Spread Goal – dodano opcje wagi godzin, w których piosenka nie była odtwarzana przez najdłuższy okres czasu.
 • Usprawniono algorytm Optimum Spin Consistency Scheduling Goal aby lepiej obsłużyć sytuację, w której piosenki są dłuższy czas w jakiejś kategorii, ale ta kategoria nie jest w użyciu, oraz aby lepiej obsłużyć nowo dodane do bazy piosenki.
 • Podczas uruchamiania automatycznego programowania z poziomu wiersza poleceń, migawka playlisty również zostanie utworzona – o ile tak skonfigurowano w konfiguracji Auto Schedulera.
 • Rekoncyliacja począwszy od tej wersji może kontynuować proces od miejsca, w którym zakończyła się ostatnia sesja, a nie od pełnego dnia emisyjnego. Przykładowo, jeżeli zaimportowano log od północy do 19:00 poprzedniego dnia, rekoncyliacja będzie mogła doczytać brakujące godziny poprzedniego dnia bez niszczenia już sprawdzonych wcześniejszych godzin. Takie dokończenie jest możliwe do siedmiu dni po emisji.
 • Nowe makra działające w breakach oraz nazwach plików: numer tygodnia roku (ISO). @I4 zwróci numer w zapisie czterocyfrowym, a @I5 w zapisie dwucyfrowym.
 • Export playlist sieciowych możliwy jest teraz dla zakresu dat lub data i godzin.

Poprawione drobne błędy

 • Algorytm odprogramowywania playlist nie uwzględniał blokady znacznika godziny, która – jeżeli była ustawiona – miała zapobiegać jego odprogramowywaniu.
 • Po usunięciu filtra z elementu istniejącego wcześniej w zegarze pojawiał się błąd zapisu.
 • Program sporadycznie zawieszał się podczas dwukliknięcia w wybrany element zegara.
 • Usunięto błąd masowej zmiany w Zegarach, polegający na tym, że jeżeli zamieniany element miał przypisane filtry, element zastępujący go dziedziczył te filtry.
 • Usunięto błąd niepoprawnego testowania reguł pozycji w godzinie, które nie działały w wyznaczonej w regule kolejności; również źle testowały się umieszczone w grupie reguł.
 • Okno ustawień Mass Changera nie pokazywało poprawnie znaków specjalnych w Unicode.
 • Nie jest już możliwe przeciągnięcie i upuszczenie w oknie edycji playlisty elementu, który został zablokowany.
 • Wciśnięcie przycisku zdefiniowanego przez Użytkownika mogło powodować błąd, jeżeli podano w nim podwójnie adres w polu URL
 • Poprawiono błąd, w którym aktualizacja komórki w tabelce w bazie utworów nie była od razu widoczna.
 • Podczas edycji pola w bazie utworów z włączonym auto-uzupełnianiem, usunięcie fragmentu wpisywanego tekstu powodowało jego ponowne wpisanie. Błąd ten został usunięty.
 • Wyszukiwarka w oknie Schedule Order patrzyła tylko na opis piosenki, niezależnie od wybranej kolumny.
 • Po uruchomieniu programowania z okna kalendarza, pojawiały się błędy jeżeli szybko dwukliknięto wybrany dzień zanim siatka kalendarza w pełni się załadowała.
 • Jeżeli do okna Category QuickMove dodano jako dodatkow pole Dayparting, pokazywało się zawsze puste.
 • Miesiąc dzień i rok wyszukiwane w zapytaniach do bazy nie działały poprawnie w odniesieniu do pól Add date i Edit date.
 • Operatory “jest równa” oraz “nie jest równa” nie działały poprawnie w odniesieniu do pól daty.
 • Operatory “jest pusta” oraz “nie jest pusta” nie działały poprawnie w odniesieniu do pól daty w bazach SQL.
 • Przyciski góra/dół nie działały w oknie Purge History
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że lista piosenek zastępczych w edytorze playlist nie chciała się zmienić podczas próby sortowania według pola innego niż Song Rest
 • Programator automatyczny nie zawsze zapisywał listę kategorii do programowania w odpowiednim porządku w przypadku dużej liczby kategorii
 • If you specified a non-keyword type field as the Virtual Show field, it was possible to get an error
 • 438 while exporting logs with the log export expand virtual shows property active.
 • poprawiono błąd, w którym jeżeli nie wybrano pola Primary lub Secondary dla stacji, podczas eksportowania logów do systemu emisyjnego mógł pojawiać się błąd 457.
 • Ścieżka danych używana jako pierwszy parametr podczas uruchamiania z wiersza poleceń nie działała prawidłowo. Błąd został usunięty, parametr nadal można przekazać także jako /DATAPATH=c:\folder
 • Export to Web od tej wersji domyślnie koduje pliki jako utf-8. Zmianę można wymusić w pliku *.def, dodając wiersz Encoding property= w sekcji [ExportProperties].
 • Poprawiono błąd importu historii z bazy Access do SQL.
 • Poprawiono błąd importu plików polegający na pomijaniu plików ze znakami specjalnumi Unicode w nazwie.
 • Usunięto problem, powodujący wyświeltanie błędu na stronie startowej w sytuacji gdy program był ustawiony na pokazywanie ekranu powitalnego po zamknięciu bazy.
 • Naprawiono funkcję Check for Updates, która mogła pobierać uszkodzone pliki z aktualizacjami, które nie dały się potem zainstalować.
 • Naprawiono niespójność w instalacji, polegającą na tym, że użytkownik instalując program mógł wybrać folder dokumentów jako domyślny folder przechowywania baz muzycznych, a program po zalogowaniu się innego użytkownika poszukiwał baz w domyślnym folderze instalacyjnym.
 • Naprawiono odtwarzacz audio, który nie chciał odtwarzać plików zawierających znaki specjalne w Unicode w nazwie. Błąd ten dotyczył także funkcji Audio Verify oraz Ready Check.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.